Úvod

Všeobecné podmienky použitia stránky

VŠEOBECNÉ  PRÁVNE PODMIENKY  


Preambula

Stránky www.predajca.citroen.sk (dalej len « stránky ») sú urcené pre osobnú nekomercnú potrebu ich užívatelov.  Akékolvek iné použitie stránok alebo obsahu stránok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu  spolocnosti C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o.   

Používanie stránok podlieha nižšie uvedeným podmienkam, ako aj príslušným právnym predpisom. Pripojením na stránky a používaním stránok užívatel vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami.

Tieto stránky môžu obsahovat najmä nasledovný obsah :

- prezentácie nových osobných a úžitkových vozidiel, náhradných dielov,  príslušenstva a služieb zn. CITROËN a to vrátane odkazov, ktoré presmerujú užívatela na webové stránky spolocnosti C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. : www.citroen.sk ,

- prezentácie národných a miestnych akcií na nové vozidlá zn. CITROËN, pricom národnou akciou sa rozumie tá, ktorá je zverejnená spolocnostou C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. na webových stránkach : www.citroen.sk  a miestnou akciou sa rozumie tá, ktorá je zverejnená na týchto stránkach autorizovaným predajcom zn. CITROËN a za ktorú výlucne zodpovedá príslušný autorizovaný predajca zn. CITROËN, ktorý prezentáciu zverejnil,

- prezentácie jazdených vozidiel zn. CITROËN a to vrátane odkazov, ktoré presmerujú užívatela na webové stránky spoločnosti C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. : www.citroenselect.sk, pričom za jazdené vozidlá zodpovedá výlucne príslušný autorizovaný predajca zn. CITROËN, ktorý prezentáciu zverejnil.Užívatel sa týmto vyslovene upozornuje, že za akýkolvek obsah týchto stránok zodpovedá v plnom rozsahu a výlucne subjekt, ktorý obsah na týchto stránkach zverejnil. Užívatel sa týmto dalej vyslovene upozornuje, že za akýkolvek obsah webových stránok, na ktoré užívatela presmeruje odkaz na týchto stránkach,  zodpovedá v plnom rozsahu a výlucne prevádzkovatel príslušnej webovej stránky.


Prevádzkovatel


Prevádzkovatelom stránok je spolocnost C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, ICO: 35 710 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 13992/B.

Práva duševného vlastníctva


Obsah a dizajn stránok ako celok a ako aj jeho jednotlivé casti sú chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva, ktorých vlastníkom je spolocnost C Automobil Import, s.r.o. alebo tretie osoby, ktoré oprávnili spolocnost C Automobil Import,s.r.o.  na ich používanie.

Akékolvek a všetky práva k uvedeným predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené  a akákolvek reprodukcia a /alebo použitie  obsahu alebo dizajnu stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnost C Automobil Import,s.r.o.  je zakázané.    
Všetky texty, fotografie, ilustrácie, nákresy a ostatné údaje na stránkach sú chránené ako autorské dielo v zmysle príslušných právnych predpisov.  Všetky práva k autorským dielam sú vyhradené. Akákolvek reprodukcia a /alebo použitie autorských diel je zakázané, s výnimkou prípadov na ktorý bol daný spolocnostou C Automobil Import,s.r.o. výslovne písomný súhlas.

Stránky obsahujú slovné a obrazové oznacenia, ktoré sú chránené ako ochranné známky v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä názov a logo, CITROËN, názvy vozidiel a modelových rád, obchodné slogany.  Akékolvek použitie zhodného alebo obdobného oznacenia v obchodnom styku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky je považované za porušenie práv k ochrannej známke.

Stránky dalej obsahujú prvky, ktoré sú chránené ako úžitkové vzory v zmysle  príslušných právnych predpisov, najmä modely vozidiel.  

Porušovanie  autorského práva a/alebo porušovanie   priemyselných práv a/alebo porušovanie práv k ochrannej známke, oznaceniu pôvodu a obchodnému menu je v zmysle zákona  c. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) trestané odnatím slobody až na osem rokov.


Informácie týkajúce sa obsahu stránok


Tieto stránky boli vytvorené s cieľom informovať užívateľa o výrobkoch a službách zn.  CITROËN. Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.  

Informácie a ilustrácie uvedené na stránkach sú založené na technických charakteristikách platných v čase vytvorenia alebo aktualizácie stránok resp. príslušnej časti stránok.
Zariadenia zobrazované na vozidlách môžu byť súčasťou štandardnej alebo voliteľnej (doplnkovej) výbavy. Modely vozidiel a ich verzie predstavované na stránkach, ako údaje o ich výbave, voliteľných prvkoch a doplnkoch, sa môžu odlišovať v jednotlivých krajinách.Užívateľ sa upozorňuje, že niektoré tovary alebo služby prezentované na stránkach môžu byť predmetom osobitných predpisov, obmedzení a / alebo zákazov v niektorých krajinách.
V rámci politiky neustáleho vylepšovania výrobkov môže spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia technické charakteristiky, vybavenie, voliteľné prvky a farebné odtiene výrobkov. Súčasné techniky reprodukcie neumožňujú na stránkach verne reprodukovať farby.
Na stránkach sú prezentované služby, ktoré môžu byť zahrnuté v ponuke členov siete CITROËN.

Pokiaľ si prajete akékoľvek spresnenie alebo doplňujúcu informáciu o výrobkoch alebo službách zn. CITROËN, kontaktujte prosím svojho autorizovaného predajcu alebo servis CITROËN.
Všetky ceny zverejnené spoločnosťou C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. sú odporúčané maloobchodné ceny v Slovenskej republike. Členovia siete CITROËN sú nezávislé subjekty, ktoré si môžu slobodne stanoviť svoje vlastné ceny a môžu sa rozhodnúť, či sa zúčastnia na národných akciách navrhovaných spoločnosťou C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o.. Členovia siete CITROËN sú sami zodpovední za informácie a plnenia, ktoré poskytnú.

Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. výslovne nezodpovedá za obsah stránok, ktorý na stránkach zverejnili iné subjekty a rovnako za obsah iných stránok, na ktoré užívateľa presmeruje odkaz na stránkach.


Osobné údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov, práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, znenia súhlasov udeľovaných dotknutou osobou, aktuálny zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevádzkovateľ týchto stránok v osobitnej sekcii OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV
Cookies

Stránky obsahujú súbory cookies. Tieto súbory sa môžu pri používaní stránok uložiť v počítači užívateľa a použiť na sledovanie informácií na stránkach a na monitorvanie návštevnosti stránok. Účelom týchto súborov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok a zlepšenie užívania stránok. Tieto súbory neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov užívateľov.  Užívateľ stránok môže odmietnuť tieto súbory nastavením prehliadača vo svojom počítači. 


Hypertextové prepojenia


Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o.  je zakázané.

Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o.  za žiadnych okolností nie je zodpovedná za obsah iných stránok alebo za výrobky a služby, ponúkané na iných stránkach, ktoré by boli so stránkami prepojené hypertextovým odkazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom.


Bezpečnosť  

Užívateľ stránok je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania alebo manipulácie,  ktorá môže spôsobiť poškodenie hardwaru alebo softwaru počítača, funkčnosť stránok alebo servera. Užívateľ stránok je v tejto súvislosti najmä povinný v priestore tvorenom stránkami používať iba informácie, dáta, dokumenty, súbory, ktoré sú spoľahlivé, bezpečné a nie je možné predpokladať, že majú negatívny vplyv na prevádzku stránok, servera alebo služby dostupné prostredníctvom stránok.    

Užívateľ stránok je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo môže ohroziť oprávnené záujmy a dobrú povesť spoločnosti  C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o., ostatných spoločností zo skupiny  PSA Peugeot Citroën a ich zmluvných partnerov.  

Užívateľ stránok je povinný nahradiť všetku škodu, ktorú spôsobí spoločnosti  C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o., ostatným spoločnostiam zo skupiny  PSA Peugeot Citroën a ich zmluvným partnerov porušením týchto podmienok používanie stránok alebo platných právnych predpisov.     


Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. vynakladá všetko úsilie v medziach možnosti techniky, aby zabezpečila prevádzku stránok v optimálnych podmienkach.   

Užívateľ používa stránky vždy na svoju výhradnú a úplnú zodpovednosť. Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek škody, priame či nepriame, najmä materiálnu škodu, stratu údajov alebo programov, finančnú škodu, spôsobenú používaním stránok alebo iných stránok, ktoré sú so stránkami prepojené.

Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. výslovne nezodpovedá za škody alebo chyby spôsobené počítačovými vírusmi.   
Pozastavenie alebo ukončenie prístupu k stránke

Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu, obmedziť alebo pozastaviť, dočasne alebo trvalo prístup užívateľa k  stránkam najmä v prípade porušenia týchto podmienok používanie stránok alebo platných právnych predpisov zo strany užívateľa alebo z technických dôvodov.

Aktualizácie


Spoločnosť C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok alebo obsah stránok.


Rozhodné právo a jurisdikcia

Stránky podliehajú právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky a akékoľvek spory v súvislosti so stránkami alebo ich používaním rozhodujú príslušne súdy Slovenskej republiky.NORSON VOZÁROVA 1

Nous localiser

Calculer l'itinéraire